# نوشته_ها

نوشتن

فقط نوشتن است که میتواند ارامم کند  میتواند بفهمد مرا  تنهاییم را وحرفهایم را ارامم میکند همچون اغوش گرمی
/ 0 نظر / 3 بازدید