# من
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست                                                               چون من در آن دیار هزاران غریب مست
/ 0 نظر / 0 بازدید