# من

شناخت

همه چیز درونم است و از هیچ پرم .زیرا هیچم نمایان است و شناخته  و همه چیزم پنهان و نا شناخته!
/ 1 نظر / 5 بازدید

آرام

به خودم دروغ می گویم تا آرام باشم. تا نخواهم هم به دیگران و هم به خودم برای کارهایم  توضیح دهم.
/ 1 نظر / 2 بازدید