# تنهایی

کتاب

مدتهاست که کتابی نخواندم. کتابی که در وجودم رخنه کند. از این دنیا رهایم کند وبا انچه باید آشنایم کند
/ 3 نظر / 6 بازدید