چه فایده ک درتمام وبلاگها پیام بگذارم و تمام صفحات نت و زیرورو کنم وقتی انکه بایدباشد نیست.

چه فایده ک صبح ازخواب بیدارشوم و چشم بگشایم و باز یادم اید ک تونیستی 

وبازیادم اید ک تنهایم.

هنوز هم تنهایم

/ 1 نظر / 17 بازدید

و چه سخت است آدمی غرق تنهایی خویش باشد و آن کسی که باید باشد..... نباشد